נושאים: פסח

ערבי פסחים

  ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. והאי סמוך למנחה פ' רש"י קודם למנחה מעט. ורשב"ם פירש חצי שעה בתחילת שעה עשירית.

פסח חג האמונה

הסמל של פסח שמשהו חמץ אוסר. קשה, לא מצאנו בשאר האיסורים חומרא כזאת, דאיסורי דאורייתא הם, ביבש חד בתרי בלח בששים, כלאים אחד במאתים –

דרשת שבת הגדול

הטור בהלכות פסח ס' ת"ל כתב וז"ל שבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול על שם הנס שאירע בו. מהו הנס המיוחד שקרה בשבת זו.

חמץ ידוע אם מועיל לו ביטול

כתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות חמץ ומצה הלכה ב' מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסורו וכו' ומהי השבתה  זו האמורה בתורה שיסייר

כבוש כמבושל

גמ' דף קי"א שמואל לטעמיה דאמר מליח כרותח כבוש כמבושל וכן בפסחים עו. וחולין צז: והגמרא לקמן קי"א: קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה