Search

ערבי פסחים

  ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. והאי סמוך למנחה פ' רש"י קודם למנחה מעט. ורשב"ם פירש חצי שעה בתחילת שעה עשירית.

למד עוד »

פסח חג האמונה

הסמל של פסח שמשהו חמץ אוסר. קשה, לא מצאנו בשאר האיסורים חומרא כזאת, דאיסורי דאורייתא הם, ביבש חד בתרי בלח בששים, כלאים אחד במאתים –

למד עוד »

פרשת ויחי ב

יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויבך ישתחוו לך בני אביך" אומר המדרש יהודה אחיך מודים בך, אמך מודה בך, אני בעצמי מודה בך –

למד עוד »

פרשת ויחי א

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה" יעקב אבינו, בחיר שבאבות, חי פחות מהם: אברהם

למד עוד »

פרשת זכור

בשבת לפני פורים קוראים פרשת זכור, מצוה שמחייבת אותנו לזכור, לא לשכוח כדי להסמיך פרשה זו להמן שהוא מזרע עמלק "זכור את אשר עשה לך

למד עוד »

דרשת שבת הגדול

הטור בהלכות פסח ס' ת"ל כתב וז"ל שבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול על שם הנס שאירע בו. מהו הנס המיוחד שקרה בשבת זו.

למד עוד »

הערה חשובה: דברי התורה ומאמרים אלה אינם מוגהים, והועלו כפי שהם.

שפתיו דובבות

קובץ מאמרים על חג הפסח - יצא לאור ערב פסח תשפ"ג

מאמרים וסיפורים שהתקבלו מבני המשפחה ואברכי הקהילה , נשמח לקבל עוד למייל info@harav.org.il או בדף יצירת קשר באתר

אברך יקר
אברך יקר@benteyre
קרא עוד
הייתי אז אברך צעיר התחלתי ללמוד דיינות, והיתה לי קושיא בסימן ב בחושן משפט, ובדיוק אז היתה חתונה של הרב יצחק יוסף עם דרעי באולמי נוף ירושלים, ולפני החופה היה שם בר טעימות, ושם פגשתי את הרב ושאלתי אותו תוך כדי שהוא היה נראה חושב בדברי תורה, את השאלה שלי. והוא ענה לי אותה ממש כלאחר יד, ונתן לי יישוב טוב, ואני זוכר שזו היתה קושיא ששאלתי כמה אנשים ולא היה לה תשובה והוא ככה נתן את התשובה באמצע חתונה כזקן ורגיל, אשרי העם שככה לו.
דילוג לתוכן