נושאים: הלכה

האם יש הבדל בין שליח ופועל

  קימ"ל בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו וזה לא נלמד מסברא כי השכל האנושי לא מורה כך שאדם יכול להיות מיוצג ע"י אחר.

נ"ט בר נ"ט

גמרא חולין קי"א דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם ברותחים משום דהוי נ"ט בר נ"ט ונאמרו בזה ג' שיטות דעת הטור דגים רותחים שנתנם בקדרה של

מצוות ביכורים בשביעית

רש"י בפרשת משפטים על הפסוק "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ד' אלוקיך" מכאן דאף בשביעית חייבים בביכורים לכן נאמר אף כאן "בכורי אדמתך" וכו' ובשפתי

מלאכת מבשל

המבשל בשבת קימ"ל בפ' אלו נערות לד. ובמרובה עא. וחולין ט"ו. גיטין נג. כרבי יהודה. דושמרתם את השבת כי קודם היא לכם היא קודש ואין

דילוג לתוכן