Picture of הרב שלמה שלוש

הרב שלמה שלוש

יום ירושלים

הנבואה על ירושלים כתובה באופן ברור בנביא זכריה א' "לכן כה אמר ד' שבתי לירושלים ברחמים ביתי יבנה בה נאום ד'. עוד קרא לאמור כה אמר ד' עוד תפוצנה ערי מטוב ונחם ד' עוד את ציון ובחר עוד בירושלים". "כה אמר ד' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה". הנבואה האקטואלית לימינו. "כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאום ד' צבאות.

 

"כי יפלא בעיני שארית", שארית הפליטה שזכתה לתקוע יתד בא"י, יפלא בעיניהם, אומר רש"י, איך שבתי מחרון הגדול. גם בעיני יפלא. ופ' האבן עזרא, אעשה פלא שלא עשיתי כמוהו. אכן עצום וגדול הנס במלחמת ששת הימים. גם בעיני יפלא כשכל אוייבנו מסביב, זכורני בירושלים עמדנו בתפילה שירדן לא תכנס למלחמה "ברוך ד' יום יום יעמוס לנו" ירדן, עירק, מצרים, סוריה כולם חברו. ירושלים כבר ביום רביעי היתה בידינו. חסד ד' אבל כתוב בתורה איך מנציחים את הנצחון "שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו לך". כשאברהם אבינו יצא להלחם נגד ארבעת המלכים, שהכריעו את החמישה בשעת המלחמה הקב"ה לא נגלה אליו רק אח"כ "אחר הדברים האלה, אל תירא אברהם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד" אחרי הנצחון צריכים הרבה סיעתא דשמיא.

 

"אנא ד' הושיעה נא" אח"כ בא "אנא ד' הצליחה נא", אנו מתפללים לד' להורות לנו הדרך איך להצליח בישועה. אנו ערים לסכנה הגדולה בה אנו עומדים אחרי הנצחון. הנצחון שהושג באיחוד האומה ובביטול כל המחיצות, הביא אותנו היום לקיטוב, לשנאה שאף פעם לא היינו  עדים אליה כמו היום – כל דבר שבקדושה נידון לכשלון.

 

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" כנגד ירושלים של מעלה, הכותל המערבי רוצים לגזול ולחלל את הקודש, הרפורמים, נשים עם טלית שיתפללו, זוהי לא פרובוקציה לחלל את הקודש שריד מקדשנו וזה במדינת ישראל. אנו מנהלים מו"מ עם אוייבנו כאילו אנו הפסדנו את המלחמה.

 

אנו זקוקים היום יותר מכל לתפילה, שהנס ישאיר רישומו לדורי דורות בכח האחדות, המסירות נפש, בכח האמונה נזכה שיהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור. יהי רצון שיתקיים בנו דברי הגמ' "מי שלא ראה את ירושלים לא ראה עיר יפה בימיו". דברי חז"ל הם קביעה לדורות ירושלים, בתי מחסה, בנין התאומים. אלא יופי נמדד לפי חז"ל – אדם יפה – אדם זך. היופי של ירושלים שלא לן אדם עם חטא. זה היופי בנין ירושלים עם תורה, עם חסד אי אפשר להפריד את ירושלים מהיופי הרוחני שלה. ואנו רואים את ההתפתחות הגדולה ובד בבד את המאבק נגד התורה. חוק תקין בתי ספר. בקבוצים יש כתות של חמישה ילדים, מציפים משאבים, היום התבשרנו הילדים של צד"ל יעשו להם כתות נפרדות, שני ילדים בכל כתה, לזה יש כסף תינוקות של בית רבן בזה יש קצוצים. ספר לי מפקח חשוב בממ"ד שהעבירו אותו למנזר בני המיעוטים חדרי מחשבים 17,000 ש"ח. בתי ספר של ממ"ד כל הבתי ספר 2000 ש"ח. איזה עוול. א"ל, תתחילו להרגיש מה מרגישה רשת החינוך. אנו נמצאים במלחמה קשה, מלחמת אחים הבה נתפלל לקראת חג השבועות יתקיים בנו "ויחן שם ישראל נגד ההר".

עוד מאמרים

ערבי פסחים

  ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. והאי סמוך למנחה פ' רש"י קודם למנחה מעט. ורשב"ם פירש חצי שעה