כותרים: שלוחו של אדם

האם יש הבדל בין שליח ופועל

  קימ"ל בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו וזה לא נלמד מסברא כי השכל האנושי לא מורה כך שאדם יכול להיות מיוצג ע"י אחר.