כותרים: נט בר נט

נ"ט בר נ"ט

גמרא חולין קי"א דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם ברותחים משום דהוי נ"ט בר נ"ט ונאמרו בזה ג' שיטות דעת הטור דגים רותחים שנתנם בקדרה של