כותרים: מבשל

מלאכת מבשל

המבשל בשבת קימ"ל בפ' אלו נערות לד. ובמרובה עא. וחולין ט"ו. גיטין נג. כרבי יהודה. דושמרתם את השבת כי קודם היא לכם היא קודש ואין