נושאים: שבת

מלאכת מבשל

המבשל בשבת קימ"ל בפ' אלו נערות לד. ובמרובה עא. וחולין ט"ו. גיטין נג. כרבי יהודה. דושמרתם את השבת כי קודם היא לכם היא קודש ואין

קידוש בשבת

רמב"ם פ' כ"ט מהלכות שבת הלכה א' מצות הקידוש בליל שבת היא מצות עשה שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, זכרהו זכירת שבת וקדושה וצריך

דילוג לתוכן