נושאים: פורים

פרשת זכור

בשבת לפני פורים קוראים פרשת זכור, מצוה שמחייבת אותנו לזכור, לא לשכוח כדי להסמיך פרשה זו להמן שהוא מזרע עמלק "זכור את אשר עשה לך

נשים במקרא מגילה

גמ'  דף ד'. אמר ריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס ואמר ריב"ל חייב אדם לקרוא את המגילה ביום ולחזור ולקרוא אותה