נושאים: חושן משפט

נאמנות הפוליגרף

קימ"ל בכל התורה על פי שניים עדים יקום דבר. דהיינו, כל אדם בחזקתו וכדי לפגום את חזקתו בין לענין כשרות בין להוציא ממון קימ"ל המוציא