נושאים: איסור והיתר

נ"ט בר נ"ט

גמרא חולין קי"א דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם ברותחים משום דהוי נ"ט בר נ"ט ונאמרו בזה ג' שיטות דעת הטור דגים רותחים שנתנם בקדרה של

כבוש כמבושל

גמ' דף קי"א שמואל לטעמיה דאמר מליח כרותח כבוש כמבושל וכן בפסחים עו. וחולין צז: והגמרא לקמן קי"א: קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה